STRENGTHS-BASED AGILE TO NIE PODEJŚCIE, TO STAN UMYSŁU
ZNAĆ TALENTY LUDZI I ROBIĆ AGILE, NIE ZNACZY BYĆ
STRENGTHS-BASED AGILE

Pomagam liderom przełączyć się na nową generację w zarządzaniu – zamiast zarządzać innymi, steruj
środowiskiem i używaj talentów ludzi dla lepszej samoorganizacji zespołów

ZMIEŃ SPOSÓB MYŚLENIA O ZARZĄDZANIU

zarządzaj przez nie-działanie
zwinność zespołu zacznij od siebie
nie motywuj, lecz podtrzymuj warunki motywacji
delegując, nie nakładaj obowiązku, lecz udzielaj praw do swobody

Strengths-based Agile jest o tym jak wzmocnić efektywność pracy zespołowej dzięki większej koncentracji na talentach. Używa wiedzy o talentach, by spontaniczną samoorganizację przekształcić w zwinne zespoły oparte na silnych stronach.

Program czerpie z dorobku zarządzania talentami Gallupa 
oraz podejścia Management 3.0.

Jest o stawaniu się Agile dzięki stawianiu na mocne strony.

zrządzaj mniej, osiągaj więcej

DLA KOGO?

Strengths-based Agile skierowany do każdego kto uczestniczy w zwinnych modelach pracy, ale wymóg pracy w modelu Agile nie jest konieczny!  To usługa dla tych, którzy pragną mieć w zespołowego samograja, w szczególności do:

liderów
kierowników projektów
agile coachów
specjalistów HR

CO ZYSKUJESZ
DZIĘKI INWESTYCJI
W STRENGTHS-BASED AGILE?

CZAS

Samoorganizacja zespołu pomaga uwolnić Twój czas dla zadań strategicznych i rozwojowych. Robisz mniej, ale lepiej.

PRODUKTYWNOŚĆ

Dzięki świadomemu korzystaniu z talentów i nawyków, Ty i Twój zespół pracujecie wydajniej.

Odporność

Podejmując decyzje w warunkach niepewności, świadome użycie talentów pomaga rozwijać osobistą zwinność w obliczu potencjalnych błędów.

Zaangażowanie

Możesz ustawić bezpieczny poziom autonomii zespołu i uwolnić odpowiedzialność w ludziach, korzystając z naturalnych wzorców zachowań wpiętych w ich talenty.

ROZWÓJ

Samoorganizacja oparta na talentach to głównie środowisko pracy zespołu, w którym każdy jest najlepszą wersją siebie.

PRODUKTYWNOŚĆ

Dzięki świadomemu korzystaniu z talentów i nawyków, Ty i Twój zespół pracujecie wydajniej.

AUTONOMIA

Samozarządzalność ludzi dzięki talentom to więcej autonomii do działania i decydowania.

SATYSFAKCJA

Dopasowanie talentów do zadań i ról, podnosi zaangażowanie i wpływa na satysfakcję i zadowolenie z pracy.

CO ZYSKUJE
TWÓJ ZESPÓŁ
DZIĘKI INWESTYCJI W
STRENGTHS-BASED AGILE?

TY WYBIERASZ FORMĘ USŁUGI

W talentach kluczowa jest wyjątkowość; w zwinności wszystko zależy od kontekstu,dlatego usługi projektuję razem z Klientem.

ZWINNY PROGRAM SZKOLENIOWY

1-3 MODUŁY

program rozwijania przywództwa silnych stron i samoorganizacji zespołów.

WSPÓŁPRACA Z HR/IT

program doradczo- szkoleniowy

METODA STAR

Program transformacji w kierunku samoorganizacji zespołów bazujący na autorskiej metodzie trwałej zmiany nawyków zarządczych.

współpraca z liderami zmiany

webinar edukacyjny

case study

Interaktywne webinary edukacyjno-inspiracyjne bazujące na studiach przypadków zarządzania talentami w zespołach.

WSPÓŁPRACA Z HR & EVENT MANAGERAMI

3 MODUŁY STRENTGHS-BASED AGILE

Autorski program i narzędzia łączą zwinność, Management 3.0 z talentami Gallupa w kompleksowy pakiet metod zarządzania oparty na 3 wymiarach samoorganizacji.

PRZYWÓDZTWO

ROZWÓJ I ODPORNOŚĆ LIDERA DZIĘKI TALENTOM

JAK NIE-BYĆ FRAJEREM W ZARZĄDZANIU

jak talenty wpływają na styl zarządzania
jak radzić sobie ze zmianami oraz możliwością szybkiego reagowania;
wykorzystywać możliwości nauki i ciągłego doskonalenia zarządzając sprawnie talentami, również w strefie dyskomfortu;
podejmować decyzje w obliczu niepewności, gdy jest to konieczne

6 GODZIN

decyzyjność

EMPOWERMENT I DECYZYJNOŚĆ ZESPOŁU

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
DOSTAJE NÓG

jak dzięki talentom angażować innych w podejmowanie, odpowiedzialnych decyzji;
metody zwinnych decyzji
jak zmieniać własne decyzje, opinie i postępowanie w odpowiedzi na nowe okoliczności
jak ustawić bezpieczny poziom autnomii w zespołach

6 GODZIN

współpraca

SAMOORGANIZACJA I SYNERGIA W ZESPOLE DZIĘKI TALENOM

SAMOGRAJ NAPĘDZANY SILNIKIEM TALENTÓW

jak zapewnić środowisko pracy sprzyjające samozarządzalności
warunki samoorganizacji
jak użyć talentów we współpracy z innymi w dążeniu do wspólnego celu;
jak czerpać z mocnych stron członków zespołu osiągając cele osobiste i zespołowe (synergia)

6 godzin

NA CZYM POLEGA ZWINNY PROGRAM SZKOLENIOWY?

Wybierasz 1-3 moduły z programu i dzięki podejściu w pętli uczenia się zwiększasz skuteczność nauki (zamiast punktowych warsztatów i szkoleń). Cykl obejmuje:

standup’ów online – (2 godz.)
o częstotliwości min. co 1 tydzień w okresie x tygodni
sprintów (2-3 tyg.)– w oknach między standup’ami do samodzielnej pracy uczestników z narzędziami i zadaniami rozwojowymi (uczenie się w praktyce)
spotkań 1:1 sesji indywidualnych z uczestnikami (interpretacja wyników badań talentów)

NA CZYM POLEGA METODA STAR?

STAR – STRENGTHS-BASED AGILE RENEWAL

Metoda STAR poszerza ZWINNY PROGRAM o moduł diagnozy i doradztwa.
Celem jest osiągnięcie trwałej zmiany kierunkowej w zakresie przywództwa silnych stron
i samoorganizacji zespołów.

DIAGNOZA

Wybierasz jeden lub kilka zespołów. Robię ocenę spełnienia wymagań środowiska produktywnej samoorganizacji.

CELE

Ustalamy cele w obszarach samoorganizacji: przywództwo – autonomia – współpraca.

PROGRAM

Realizujemy zwinny cykl szkoleniowy w 1-3 modułach (zależnie od diagnozy).

DORADZTWO W TRAKCIE

Dostarczam narzędzia i sugestie zarządcze dla konkretnego przypadku i danego kontekstu prac.

retrospektywY

Uczestnicy obserwują siebie w trakcie zmiany podejścia do zarządzania w oparciu o talenty i synergię silnych stron.

FOLLOW – UP

Realizujemy spotkanie podsumowujące. Ustalamy dobre praktyki do dalszego pielęgnowania. Follow up po 4 tygodniach od zakończenia programu.

Good work takes time

CO MNIE WYRÓŻNIA?

lat pracy, w tym
w funkcjach projektowych doradczych, menadżerskich
i strategicznych IT

więcej zaangażowania zespołowego dzięki pracy na talentach
osób wzmocnionych indywidualnym doradztwem w zakresie talentów
zespołów wzmocnionych samoorganizacją
talentów

PRAKTYKA MENADŻERSKA
I STRATEGICZNA IT

Nie jestem teoretykiem HR ani trenerem uczącym z książek i szkoleń. Choć mam przeszkolenie zakresie metody i coachingu talentów Gallupa przeprowadzone w 2015 roku przez Country Managera The Gallup Organization Poland, to w swoim podejściu łączę sumę wniosków z własnych sukcesów i lekcji menadżerskich dzięki doświadczeniu w pracy z talentami Gallupa i ze strategią.

SAMOORGANIZACJA ZESPOŁÓW DZIĘKI
 TALENTOM

Łączę praktykę talentów Gallupa z metodami pracy zwinnej w podejściu Strengths-based Agile. Rozumiem i rozmawiam w języku IT; pomagam łączyć myślenie inżynierskie ze sztuką zarządzania talentami ludzi.

KONCENTRACJA
NA TRWAŁEJ ZMIANIE

Podchodzę do pracy systemowo – tu nie chodzi o wybiórcze przyklejanie plastrów, lecz trwałą strategiczną zmianę dzięki mechanizmom samoorganizacji ludzi, działaniu nawykowym i zrozumieniu kontekstu kulturowego i strategicznego organizacji. Wzmacniam zmianę talentami ludzi.